კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ICR-ის მობილური აპლიკაციის შესახებ


ICR-ის მობილური აპლიკაცია შეიქმნა კომპანიის ლოიალურობის პროგრამისათვის. აპლიკაციის დახმარებით ლოიალურობის პროგრამაში ჩართულ მომხმარებლებს შეუძლიათ ისარგებლონ ციფრული ტიპის ბონუს ბარათებით, ამისათვის აპლიკაციაში საჭიროა მომხმარებლის იდენტიფიკაცია მისი პირადი ნომრისა და ტელეფონის ნომრის გამოყენებით. აპლიკაცია მომხმარებლის ტელეფონში საჭიროებს დაშვებას GPS მონაცემებზე რათა სწორად განისაზღვროს მომხმარებლის მდებარეობა და უჩვენოს მას კომპანიის სავაჭრო და მომსახურების ობიექტები, ასევე საჭიროა ნებართვა SMS მონაცემებზე წვდომისათვის რათა ბონუს ბარათის აქტივაციის ველში ავტომატურად ჩაიწეროს დროებით გენერირებული კოდი რომელიც მომხმარებელს ეგზავნება SMS-ის სახით, გარდა ამისა აპლიკაციაში საჭიროა დაშვება მობილური აპარატის კამერის მოდულზე იმისათვის რომ ჩაიტვირთოს ციფრული ბონუს ბარათის შტრიხ კოდი. აპლიკაციაში მომხმარებლის პირადი მონაცემებიდან მოთავსებულია მისი სახელი და გვარი, ასევე მის მიერ განხორციელებული ტრანზაქციების ისტორია კომპანიის სავაჭრო და სხვა ობიექტებში. აპლიკაციაში მომხმარებელი ხედავს მის მიერ ჯამურად დაგროვებულ ქულას და ფასდაკლების პროცენტს. აპლიკაციის დახმარებით არ ხდება რაიმე სახის ინფორმაციის მიღება ან შეგროვება მომხმარებლის შესახებ მისი მობილური ტელეფონიდან. აპლიკაციაში ავტორიზებული მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია მოწოდებულია კომპანიის ლოიალურობის პროგრამაში ჩართული მომხმარებლების მონაცემთა ბაზიდან, სადაც რეგისტრაცია ხდება ბონუს ბარათის მიღების შემთხვევაში და ეს ფაქტი იურიდიულად დასტურდება მომხმარებლის მიერ ხელმოწერით ბონუს ბარათის გაცემის აქტზე, კომპანიის სავაჭრო თუ სხვა ობიექტებში.

აპლიკაციის გამოყენებით მომხმარებელი ეთანხმება აპლიკაციის გამოყენების წესებსა და პირობებს.

* ნებისმიერ სხვა მომხმარებელს ვინც ჩართული არ არის ლოიალურობის პროგრამაში, აპლიკაციის გამოყენება შეუძლია კომპანიის მიერ წარმოდგენილი სავაჭრო და სხვა მომსახურების ობიექტების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად..